Kale Tuzla Elit İlkokulu

TUZLA KAMPÜS EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Tuzla Kampüs Kale Okulların da eğitim-öğretim sürecine başlayan bir öğrenci
örgün eğitimin tüm kademelerinde birçok beceri ve bilgiyi elde eder.
Anaokulundan itibaren başlayan eğitim süreci temel koordinasyon becerilerinin kazandırılması, iki yabancı dil eğitiminin temellerinin atıldığı, arkadaşlık
ilişkilerinin oluşmaya başladığı, çevreye ve toplumsal düzene uyum noktasında yetiştirilir.
İlkokul kademesine geçiş sağlayan öğrenci 1. Sınıftan 4.sınıfa kadar eğitim öğretimin içeriğinde yer alan müfredat kapsamında okuma-yazma becerisini,
akademik dersleri, sosyal etkinlik derslerini, okul ve çevre kurallarına uyumu üst seviye de kazanır.

Haftalık 40 ders saati içeriğinde temel akademik derslerin
yanında yoğunlaştırılmış Uluslararası Cambridge destekli İngilizce dersleri, Almanca dil eğitimi ve Kampüs içinde yer alan diğer sosyal faaliyet alanlarında
etkili olarak sürecin içinde bulunur.

İlkokul kademesinden itibaren öğrencinin
akademik gelişimi ve psiko-sosyal gelişimi okul rehberliği ve öğretmenleri tarafından yakın takipte gözlemlenir. Öğrenciye çeşitli sorumluluk ve görevler verilerek bireysel gelişim süreci de desteklenir.
Ortaokul kademesine 5. Sınıftan 8.sınıfa kadar geçiş sağlayan öğrenci, ders ders branşlaşma aşamasında her dersi alanında uzman öğretmenlerden alarak etkili
ve kalıcı bir öğrenme elde eder.

Haftalık 40 ders saatinde yabancı dil gelişimini
öğrenci ortaokul da da sürdürür. Dönemsel olarak yapılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ile öğrencinin akademik gelişimi yakından takip edilir. Öğrencinin sınıf
ve düzey gelişimi gözlemlenerek bireysel etüt, grup etütleri veya sınıf etütleri eklenerek desteklenir. Lgs sürecinde her öğrenci bireysel olarak bir program çerçevesinde nitelikli bir okula kazandırılmasında hazır hale getirilir.

Akademik becerileri kazanmış, toplumsal düzene ve çevreye uyumlu, milli değerleri kazanmış, duyarlı bireyler olarak öğrenci ortaokul aşamasını tamamlar.

okulun adres ve konumu için lütfen tıklayınız

Derslerimizde İngilizceyi yaşayarak ve eğlenerek öğreniyoruz.

Derslerimizde İngilizceyi yaşayarak ve eğlenerek öğreniyoruz.

Su günü sergisi

Su günü sergisi

Çanakkale Sergisi

Çanakkale Sergisi

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

Özel Tuzla Kale Koleji 3.sınıf etkinlikleri

3.sınıf İngilizce dersi Hastaliklar konusu doktor-hasta etkinliği ile işlendi...

3.sınıf İngilizce dersi Hastaliklar konusu doktor-hasta etkinliği ile işlendi...

3.sınıf İngilizce dersi Hastaliklar konusu doktor-hasta etkinliği ile işlendi...

3.sınıf İngilizce dersi Hastaliklar konusu doktor-hasta etkinliği ile işlendi...

3.sınıf İngilizce dersi Hastaliklar konusu doktor-hasta etkinliği ile işlendi...

3.sınıf İngilizce dersi Hastaliklar konusu doktor-hasta etkinliği ile işlendi...

1.Sınıflar Food Party

1.Sınıflar Food Party

Karakalem Sergisi

Karakalem Sergisi

Kış Okulu

Kış Okulu

Halep Yardım Kampanyası

Halep Yardım Kampanyası

Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufu

1. Sınıf Bülteni

1. Sınıf Bülteni

Kitap Okuma Projesi

Kitap Okuma Projesi

Okulumuzda Kan Bağışı Kampanyası

Okulumuzda Kan Bağışı Kampanyası

Adres: Postahane Mh. Yalı Boyu Cd. No:47  Tuzla – İSTANBUL

Telefon: 0 2164464610

GSM: 0 507 541 43 68

Elite İlkokul Konsepti

Butiktir;

 • Öğrenme bireye özeldir ve her birey özel ilgi hak eder.

Sarmaldır;

 • Sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık esas alınarak,
 • Konular arasında bir bütünlük oluşturularak,
 • Öğreniminin pekiştirilmesi hedeflenir.

Eklektiktir;

 • Ulusal ve uluslararası programlardan istifade edilerek, programların zenginleştirilmesi gerçekleştirilir.

Aktif Öğrenme Yaklaşımını Benimser;

 • Öğrenme ortamında aktif olarak rol almaları, soru sorma, tartışma, deney yapma, gözlem yapma, grup çalışmalarına katılma gibi öğrenme fırsatları sunar.

Öğrenmeyi Öğretir;

 • Bilgiye ulaşma, sorgulama, analiz etme vb. süreçlerle öğrenciyi öğrenme süreçlerine dâhil ederek, öğrenmeyi kalıcı hale getirir.

Üreterek Öğrenme;

 • Bilgi ve diğer ürünlerin de üretilmesi ve paylaşılması önemli yer tutar.

Araştırma Yoluyla Eğitim;

 • Öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretilmesi bir program dâhilinde gerçekleşmesidir.

Proje Çalışmaları Yaklaşımı;

 • Öğrencilerin her sınıf düzeyinde; gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefleri) doğrultusunda yapılan çalışmalar ile araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimini gerçekleştirir.

Gelişimsel Rehberlik Uygulamaları;

 • Akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimleri, bireyin kendini tanıması, anlaması, problem çözme becerileri, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesi, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurması, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreçlerinin takibidir.

Pozitif Disiplin Anlayışı;

 • Özsaygı ve otokontrolü destekleyen, dış kontrol yerine disiplini içselleştiren bir yaklaşımdır.

Rehberlik Projeleri;

 • Farklı sınıf düzeylerinde ilişkilerin geliştirilmesi, okul içi sosyal ilişkilerin arttırılması, ortak bilincin oluşturulması, doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi ile “akran dayanışması” sağlanarak, “akran zorbalığı”na karşı çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Yaşadığımız olumsuz davranışlardan çıkardığımız dersleri, duygu ve düşüncelerimizi resimlerle ve sunumlarla, “hatalarımızı algılama ve anlayabilme” yaklaşımıdır.

Vizyon Kazandırma Çalışmaları;

 • Çocukların geleceklerini şekillendirebilecekleri bir vizyon kazanmaları için gerekli tedbirleri alır. Çocukları yüreklendirir, özendirir, meraklandırır.
 • Düşünme becerileri, üretkenlik, tematik gelişim ve görsel algı çalışmaları ile olaylara çok yönlü bakış açısı geliştirmelerine imkân sağlanır.

Kişilik Eğitimi;

 • Ahlak ve değerler ön planda tutularak, geleceği planlama yetisine sahip güçlü kişilikler yetiştirebilmek, akademik eğitimin temel kazanımları arasındadır.

Değerler Akademisi

 “Ağaç yaşken eğilir.” Prensibiyle evrensel değerler küçük yaşta çocuğa kazandırılmaktadır.

 • Doğru, iyi ve güzel olanı tanıyan öğrencilerimiz; mantık, vicdan ve estetik eğitimi almaktadır.
 • Kale Okulları kendisi ve çevresi ile barışık, insanlığa faydalı olma heyecanı taşıyan, dürüst, çalışkan, merhametli, cömert, yardımsever, alçakgönüllü, saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Ölçme Değerlendirme

 • Genelden bireye, öğrencinin özeline kadar inebilmek için, gerektiğinde bir uzman tarafından her öğrenci için özel ölçme değerlendirme çalışması yapılır.
 • Çoklu öğrenme sistemini benimser, grup öğrenme modelini uygular gerektiğinde birebir çalışmalar yapar.
 • Ölçme yaklaşımını sadece Akademik gelişimle sınırlandırmaz.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları;

 • Sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır. 

Hayata Hazırlık Dersleri;

 • İlkokulun başlıca görevi öğrenciye bilgi yüklemek değil onu hayata hazırlamaktır.
 • Öğrencilerimiz, üretmeden tüketmenin kendisine, topluma ve çevreye zarar verdiğini öğrenir.
 • Sosyal hayata kolay entegre olmanın ipuçlarını okulda alır.
 • İhtiyaçlarını belirleyip gidermede özgüven ve yeterlik kazanır.

Düşünme Becerileri Etkinlikleri;

 • Öğrencilerimizin var olan olumlu yöndeki /güçlü akademik ve bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla tüm ilkokul düzeyinde yürütülen bir etkinliktir.

Kazanımlar;

 • Eğitim – öğretim çalışmaları; akıcı, esnek, ve orijinal düşünme, problem durumlara ilişkin doğru karar verme ve sezgisel düşünme becerisi, hafıza, görsel-işitsel dikkat, yaratıcı yazma, gelecek tasarımcılığı, bilim ve teknoloji, eleştirel düşünmeyi destekler.

Yabancı Dil Eğitimi

 • NativeSpeaker, Maincourse, Skills dersleri ve ekstra uygulamalar ile İngilizce öğretiminde aktif bir model uygulanır.
 • Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet sınavlarına düzenli katılarak, her düzeyde başarılı olanlara Cambridge University onaylı sertifika çalışmaları ile yoğunlaştırılmış İngilizce programı gerçekleştirilir.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Modeli

Sınıf içi çalışmalar, farklı öğrenme modelleri ile desteklenerek, öğrenmede kazanılan becerilerin hayatın bir parçası haline getirilerek öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanır.

 • Bilimsel Çalışmalar
 • Proje Çalışmaları
 • Gezi Gözlem-İnceleme
 • Seminerler
 • Kültür-Sanat-Spor Faaliyetleri
 • Yazar-Okur Buluşmaları
 • Tiyatro Faaliyetleri
 • Yurt İçi, Yurt Dışı Geziler
 • Fuar ve Sergi Çalışmaları
 • Daha niceleri…

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları;

 • Her öğrenci; yaşadığı çevreye, tüm canlılara, yakından uzağa insanlara; hastalara, yaşlılara, engellilere, ihtiyaç sahiplerine karşı sorumlu olduğunun farkındalığının arttırıldığı çalışmalardır.

Eko Okullar Proje Konsepti

      a.Beyaz Bayrak Uygulamaları

 • Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenerek, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okullara verilen sertifikadır.

       b.Beslenme Dostu –Obezite- Programları

 •  Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın“Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması” başlığı kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması çalışmalarıdır.

      c.Yeşil Bayrak Uygulamaları

 •  1995 yılından beri TÜRÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ) koordinasyonunda gerçekleşen ve çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir ekolojik bir etikettir. Etkinlikler; Yıllık planlar ve disiplinler arası ilişkilerle yıl boyunca ders müfredatlarında ve okul içi etkinliklerde bir yaşam felsefesi halinde bir dizi uygulamayı içerir. Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ve çevre bilinci sağlamak için uygulanan uluslar arası bir projedir.

     d.Karbon Ayak İzi Uygulamaları

 • İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararların ölçülmesi ve eko döngünün sağlanması için bireylerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlayan proje çalışmalarıdır. Birey doğrudan ve dolaylı olarak çevreye zarar verir.
 • Doğrudan, evsel enerji tüketimi ve ulaşım, fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.
 • Dolaylı olarak da; kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.
 • Proje bilinçlendirmenin yanı sıra tasarrufu ve çevre açısından pozitif bir döngüyü sağlamayı da hedefler.

 Sürekli Geri Bildirim

Okulumuzda eğitim sürecinin her aşaması veli ile paylaşılır.

Bu kapsamda;

 • Günlük Devam-Devamsızlık
 • Sınav Sonuç
 • Ödevler
 • Sosyal Etkinlik ve Uygulama Duyuruları
 • Diğer gelişmeler

Ayrıca;

Android uygulamasıyla ‘Öğrenci Takip Sistemi (ÖTS)’nde Her türlü bilgi ve veri paylaşımına erişim sağlanır.

Top
mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...