Marmara Kale İzmitElit İlkokulu

“yeni binasında hizmete başlamıştır…”

haritada konum görmek için tıklayınız…(kandıra yolu üzeri Ali Fuat Cebesoy yurdu yanı)

Kale Okullarında ilkokul eğitimi dört yıllık eğitimi kapsar.
•İlkokul eğitimi, zorunlu eğitim basamağının birinci kademesini oluşturur.Tüm eğitim sürecinin temelini oluşturduğu için önem arz etmektedir.
•İlkokul bireyin okul hayatı sürecinin temeli olarak kabul edilmektedir.
•Eğitim çalışmaları planlanırken, bu temelin sağlam atılmasını amaçlıyoruz.
•İlkokulumuzda haftalık 40 saatlik ders programı uygulanmaktadır.
•Birebir eğitim ve özel dersler programı uygulanmaktadır.
•Temel eğitim derslerin yanında görsel sanatlar, spor aktiviteleri ve müzik eğitimi verilmektedir.
•İlokulun tüm kademelerine İngilizce eğitimi, 2. Sınıftan itibaren İngilizcenin yanında İspanyolca eğitimi verilmektedir.
•Öğrencilerin çoklu gelişimini destekleyici programlar uygulanmaktadır.
Kale Ailesi olarak öğrencilerimizle hem okulda hem de evde yakın iletişim halinde olup öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz..

okulun adres ve konumu için lütfen tıklayınız

[huge_it_portfolio id=”20″]

Elite İlkokul Konsepti

Butiktir;

 • Öğrenme bireye özeldir ve her birey özel ilgi hak eder.

Sarmaldır;

 • Sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık esas alınarak,
 • Konular arasında bir bütünlük oluşturularak,
 • Öğreniminin pekiştirilmesi hedeflenir.

Eklektiktir;

 • Ulusal ve uluslararası programlardan istifade edilerek, programların zenginleştirilmesi gerçekleştirilir.

Aktif Öğrenme Yaklaşımını Benimser;

 • Öğrenme ortamında aktif olarak rol almaları, soru sorma, tartışma, deney yapma, gözlem yapma, grup çalışmalarına katılma gibi öğrenme fırsatları sunar.

Öğrenmeyi Öğretir;

 • Bilgiye ulaşma, sorgulama, analiz etme vb. süreçlerle öğrenciyi öğrenme süreçlerine dâhil ederek, öğrenmeyi kalıcı hale getirir.

Üreterek Öğrenme;

 • Bilgi ve diğer ürünlerin de üretilmesi ve paylaşılması önemli yer tutar.

Araştırma Yoluyla Eğitim;

 • Öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretilmesi bir program dâhilinde gerçekleşmesidir.

Proje Çalışmaları Yaklaşımı;

 • Öğrencilerin her sınıf düzeyinde; gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefleri) doğrultusunda yapılan çalışmalar ile araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimini gerçekleştirir.

Gelişimsel Rehberlik Uygulamaları;

 • Akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimleri, bireyin kendini tanıması, anlaması, problem çözme becerileri, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesi, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurması, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreçlerinin takibidir.

Pozitif Disiplin Anlayışı;

 • Özsaygı ve otokontrolü destekleyen, dış kontrol yerine disiplini içselleştiren bir yaklaşımdır.

Rehberlik Projeleri;

 • Farklı sınıf düzeylerinde ilişkilerin geliştirilmesi, okul içi sosyal ilişkilerin arttırılması, ortak bilincin oluşturulması, doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi ile “akran dayanışması” sağlanarak, “akran zorbalığı”na karşı çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Yaşadığımız olumsuz davranışlardan çıkardığımız dersleri, duygu ve düşüncelerimizi resimlerle ve sunumlarla, “hatalarımızı algılama ve anlayabilme” yaklaşımıdır.

Vizyon Kazandırma Çalışmaları;

 • Çocukların geleceklerini şekillendirebilecekleri bir vizyon kazanmaları için gerekli tedbirleri alır. Çocukları yüreklendirir, özendirir, meraklandırır.
 • Düşünme becerileri, üretkenlik, tematik gelişim ve görsel algı çalışmaları ile olaylara çok yönlü bakış açısı geliştirmelerine imkân sağlanır.

Kişilik Eğitimi;

 • Ahlak ve değerler ön planda tutularak, geleceği planlama yetisine sahip güçlü kişilikler yetiştirebilmek, akademik eğitimin temel kazanımları arasındadır.

Değerler Akademisi

 “Ağaç yaşken eğilir.” Prensibiyle evrensel değerler küçük yaşta çocuğa kazandırılmaktadır.

 • Doğru, iyi ve güzel olanı tanıyan öğrencilerimiz; mantık, vicdan ve estetik eğitimi almaktadır.
 • Kale Okulları kendisi ve çevresi ile barışık, insanlığa faydalı olma heyecanı taşıyan, dürüst, çalışkan, merhametli, cömert, yardımsever, alçakgönüllü, saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Ölçme Değerlendirme

 • Genelden bireye, öğrencinin özeline kadar inebilmek için, gerektiğinde bir uzman tarafından her öğrenci için özel ölçme değerlendirme çalışması yapılır.
 • Çoklu öğrenme sistemini benimser, grup öğrenme modelini uygular gerektiğinde birebir çalışmalar yapar.
 • Ölçme yaklaşımını sadece Akademik gelişimle sınırlandırmaz.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları;

 • Sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır. 

Hayata Hazırlık Dersleri;

 • İlkokulun başlıca görevi öğrenciye bilgi yüklemek değil onu hayata hazırlamaktır.
 • Öğrencilerimiz, üretmeden tüketmenin kendisine, topluma ve çevreye zarar verdiğini öğrenir.
 • Sosyal hayata kolay entegre olmanın ipuçlarını okulda alır.
 • İhtiyaçlarını belirleyip gidermede özgüven ve yeterlik kazanır.

Düşünme Becerileri Etkinlikleri;

 • Öğrencilerimizin var olan olumlu yöndeki /güçlü akademik ve bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla tüm ilkokul düzeyinde yürütülen bir etkinliktir.

Kazanımlar;

 • Eğitim – öğretim çalışmaları; akıcı, esnek, ve orijinal düşünme, problem durumlara ilişkin doğru karar verme ve sezgisel düşünme becerisi, hafıza, görsel-işitsel dikkat, yaratıcı yazma, gelecek tasarımcılığı, bilim ve teknoloji, eleştirel düşünmeyi destekler.

Yabancı Dil Eğitimi

 • NativeSpeaker, Maincourse, Skills dersleri ve ekstra uygulamalar ile İngilizce öğretiminde aktif bir model uygulanır.
 • Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet sınavlarına düzenli katılarak, her düzeyde başarılı olanlara Cambridge University onaylı sertifika çalışmaları ile yoğunlaştırılmış İngilizce programı gerçekleştirilir.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Modeli

Sınıf içi çalışmalar, farklı öğrenme modelleri ile desteklenerek, öğrenmede kazanılan becerilerin hayatın bir parçası haline getirilerek öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanır.

 • Bilimsel Çalışmalar
 • Proje Çalışmaları
 • Gezi Gözlem-İnceleme
 • Seminerler
 • Kültür-Sanat-Spor Faaliyetleri
 • Yazar-Okur Buluşmaları
 • Tiyatro Faaliyetleri
 • Yurt İçi, Yurt Dışı Geziler
 • Fuar ve Sergi Çalışmaları
 • Daha niceleri…

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları;

 • Her öğrenci; yaşadığı çevreye, tüm canlılara, yakından uzağa insanlara; hastalara, yaşlılara, engellilere, ihtiyaç sahiplerine karşı sorumlu olduğunun farkındalığının arttırıldığı çalışmalardır.

Eko Okullar Proje Konsepti

      a.Beyaz Bayrak Uygulamaları

 • Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenerek, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okullara verilen sertifikadır.

       b.Beslenme Dostu –Obezite- Programları

 •  Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın“Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması” başlığı kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması çalışmalarıdır.

      c.Yeşil Bayrak Uygulamaları

 •  1995 yılından beri TÜRÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ) koordinasyonunda gerçekleşen ve çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir ekolojik bir etikettir. Etkinlikler; Yıllık planlar ve disiplinler arası ilişkilerle yıl boyunca ders müfredatlarında ve okul içi etkinliklerde bir yaşam felsefesi halinde bir dizi uygulamayı içerir. Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ve çevre bilinci sağlamak için uygulanan uluslar arası bir projedir.

     d.Karbon Ayak İzi Uygulamaları

 • İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararların ölçülmesi ve eko döngünün sağlanması için bireylerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlayan proje çalışmalarıdır. Birey doğrudan ve dolaylı olarak çevreye zarar verir.
 • Doğrudan, evsel enerji tüketimi ve ulaşım, fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.
 • Dolaylı olarak da; kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.
 • Proje bilinçlendirmenin yanı sıra tasarrufu ve çevre açısından pozitif bir döngüyü sağlamayı da hedefler.

 Sürekli Geri Bildirim

Okulumuzda eğitim sürecinin her aşaması veli ile paylaşılır.

Bu kapsamda;

 • Günlük Devam-Devamsızlık
 • Sınav Sonuç
 • Ödevler
 • Sosyal Etkinlik ve Uygulama Duyuruları
 • Diğer gelişmeler

Ayrıca;

 • Rehberlik Servisi-Veli Görüşmeleri
 • Haftalık Sınıf Öğretmeni-Veli Görüşmesi
 • Yazılı Dönemleri Sonrası Veli Toplantıları

Android uygulamasıyla ‘Öğrenci Takip Sistemi (ÖTS)’nde Her türlü bilgi ve veri paylaşımına erişim sağlanır.

haritada konum görmek için tıklayınız…(kandıra yolu üzeri Ali Fuat Cebesoy yurdu yanı)

0262 319 36 35 /  0262 373 58 43

mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...