Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ 

Özel  Kale Okulları eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek bölümün işleyişini düzenlemektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKELERİMİZ

Genel ilkemiz “Öğrenciler, her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Öğrencileri, sınav-not kaygısına sürüklemeden, onların “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirmek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak temel hedeftir.

 

Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, okullarımızda Ölçme-Değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve objektif bir yöntemle akademik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Özel Kale Okullarında   uygulanan ölçme ve değerlendirme  sistemleri zaman içinde değişebilir ancak, değerlendirmeye verilen önemin hiçbir zaman azalmayacağı kesindir, çünkü ölçme ve değerlendirme bir eğitim sisteminin dönüt (feedback) mekanizmasıdır.

Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

HEDEFLERİMİZ

a. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alabilmek.

b. Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmada ölçme ve değerlendirmeyi ana unsur haline getirmek,  alandaki yenilikleri okullarımıza kazandırmak.

c. Çalışmalarımızın geçerli ve güvenilir bir yapıda gerçekleştirilmesini sağlamak.

d. Çalışmaların bütüncül bir yapı ve belirli standartlarda yürütülebilmesi amacıyla koordinasyon disiplini oluşturmak.

e. “Öğrenmeyi öğretme” faaliyetlerini takip ederek, bulunulan düzeyi en üst seviyeye çıkaracak göstergeler oluşturmak.

f. Öğrenme faaliyetlerindeki rehberlik çalışmaları için güvenilir ve güncel bir yapı oluşturmak.

g. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme düzeylerinin sürekli farkında olmasını sağlamak.

h. Bir üst okula hazırlık sürecindeki öğrencilerin gerçek sınava benzer sınav yaşantıları ile karşılaşmalarını sağlayacak sınav ortamları oluşturmak.

i. Öğrencilere yönelik elde edilen bilgilerin bir sistematik doğrultusunda muhafaza edilmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanmak.

j. Öğrenme eksikliklerinin telafisi için yeni öğretim durumları hakkında işbirliği yapmak.

k. Öğretim programlarının kazanımlar-içerik-eğitim yaşantıları-ölçme ve değerlendirme faaliyetleri açısından bütüncül bir yapıda yürütülebilmesine aracılık etmek.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında belli kararlar almak üzere bilgiler toplar. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çalışma alanlarında etkinlik gösterir:

1) Öğretim Hizmetine destek amacıyla ; 

a. Ölçme değerlendirme temel ilkelerinin benimsenmesi ve sınav modellerinin gözden geçirilmesi ve uygulanan ölçme değerlendirme modeli ve alternatif ölçme değerlendirme konularında seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenler.

b. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme amacıyla; Yazılı Sınavlar, Konu Tarama Testi, Genel Değerlendirme Sınavları, Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavlarını hazırlar, uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletir.

c. Öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla LGS Deneme Sınavı hazırlar, uygular ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletir.

d. Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için, öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda özel programlarla desteklenmesiyle ilgili olarak eğitim programlarının geliştirilmesi ve ilgili eğitim kadrosunun yetiştirilmesi konularında öneride bulunur.

e. Güvenilirliği yüksek ve geçerlilik çalışmaları yapılmış sorulardan oluşan ölçme araçları geliştirir.

f. Kullanılan tüm soruların (Yazılı Sınavlar, Konu Tarama Testi, Yaprak Testler, Genel Değerlendirme Sınavları, LGS) elektronik ortama aktarılması (pdf) ve soru bankasına girişleri yapılır.

g. Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurmak, yıl içerisinde kullanılacak yaprak test, deneme sınavları ve soru bankası vb türde yayınların temini için görüş ve önerilerin alarak, ilgili teklifleri yönetime sunar.

2) Ders Yılı Başında Hazır Bulunuşluk Düzeylerini Belirleme Amacıyla; 

İlkokul ve Ortaokul düzeyinde

a. Hazır bulunuşluk sınavlarının uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak hazırlar.

b. Ders yılı başında, aşamalılık özelliği gösteren derslerden önkoşul bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla uygulanan Hazır bulunuşluk sınavlarının sonuçlarını değerlendirir.

c. Hazır bulunuşluk sınavlarının değerlendirme sonuçlarını, öğrenme ihtiyaçları olarak yeniden ele alınmasını sağlamak üzere bölümlere ve okul müdürlüğüne iletir.

3) Öğrenme Düzeylerini Belirleme ve İzleme Amacıyla; 

a. “Konu Tarama Testleri’nin uygulama takvimini bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak belirler ve uygulamaya koyar.

b. İlgili bölüm başkanları ve öğretmenlerle işbirliği yaparak “Konu Tarama Testleri’nin hazırlanmasını ve yazılmasını sağlar.

c. Her öğretim döneminde işlenen ünitelerde programların amaçladığı hedef davranışların kazandırılma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan başarı test sonuçlarını öğrencinin grup içindeki yerini, öğrencinin kendi gelişim sürecini ve çabasını ayrı ayrı raporlayacak şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarının öğrenciye, öğretmene ve veliye verilmesi için raporları değerlendirme programı üzerinden yayınlar.

4) Seçme ve Yerleştirme İle İlgili Olarak; 

a.  Özel Kale Okullarının felsefesine uygun öğrenci seçebilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile işbirliği yaparak yöntem araştırır, görüşlerini ilgili kurullara sunar.

b. Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçlarından, bilişsel davranışların ölçülmesi ile ilgili Kabul Sınavlarının oluşturulmasını sağlar. Bu testlerin uygulama biçimini ve değerlendirme yöntemini belirler.

c. Öğrenci seçiminde kullanılacak ölçme araçları geliştirir.

d. Bilişsel davranışların yanı sıra öğrencilerin duyuşsal davranışlarını ölçme ve değerlendirmeye yarayacak araç ve teknikleri belirleme çalışmaları yapar.

e. Öğrenci seçme uygulamalarını, okula öğrenci seçmek, öğrencilerin sınıflarını belirlemek ve öğrencileri tanımak amacıyla değerlendirir. Bu verileri yönetime, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne iletir.

f. Özel Kale Okulları Kabul Sınavları ve Bursluluk sınavlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar.

5) Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi İle İlgili Olarak; 

a. Sınavların uygulama yönergelerini hazırlar.

b. Bölümlerden gelen test sorularını inceler, bilişsel davranışların aşamalılığı ve bu aşamaların nasıl ölçülebileceğini, sınav veya testin geçerliliğinin nasıl arttırılabileceği gibi ölçme teknikleri konusunda bölümlere bilimsel destek sağlar.

c. Uygulanan sınavlarda kullanılan soruların, ayırt edicilik ve güçlük değerleri, cevapların seçeneklere dağılımı gibi özelliklerini belirleyen soru analizleri yapar.

d. Ayırt ediciliği yüksek sorulardan soru bankası oluşturur.

e. Soru analizini ilgili öğretmenlere ileterek, onların ölçme özelliği yüksek soru yazabilmelerine yardımcı olur.

6) Performans Değerlendirme Çalışmaları 

Okuldaki yöneticilerin, bölümlerin ve öğretmenlerinin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları planlar ve uygular.

7) Anketlerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 

Okulda uygulanan rehberlik anketlerine destek vermek ayrıca Memnuniyet anketleri (veli-öğrenci-servis-kıyafet-yemekhane-kulüp.vb) anket sonuçlarını değerlendirir.

mesaj başlat
merhabalar..kale koleji
merhabalar
size nasıl yardımcı olalım...